Aikido Padrão : Aplicado, 4 fitas VHS

Ano de publicação
VHS Kihan Aikido Oyo-hen
Kihan Aikido Oyo-hen : VHS

Kihan Aikido Oyo-hen
Os movimento e as aplicações do Aikido realizados pelo Doshu do Aikido, mestre Moriteru Ueshiba. Engloba tai-sabaki, tegatana, kimeru e fluxo das técnicas.
VHS 1 (amarelo)
. Nage-waza (Irimi-nage, Shiho-nage, Kaiten-nage, Aiki-otoshi, Koshi-nage, Kokyu-nage, Juji-garami)
VHS 2 (azul)
. Nage-katame-waza (Kote-gaeshi), Katame-waza (Ikkyo e Nikyo)
VHS 3 (rosa)
.  Katame-waza (Sankyo, Yonkyo, Hijikime)
VHS 4 (verde)
  Buki-dori
  . Tanto-dori
  . Jo-dori
  . Tachi-dori
 Taninzu-gake
  . Futari-dori
info no site da Aikikai (japonês)

info no site da Aikikai (inglês)